Skip to main content

Camera là gì?

Trả lời

- Camera là thiết bị ghi lại hình ảnh toàn bộ một vùng quan sát nào đó

Bình luận